Fusion Gemengen Bous a Waldbredimus – D’Wuert vun de Buergermeeschteren

  • 22.12.2021

Vidéo – D’Wuert vun de Buergermeeschteren

 

Présentatioun Masterplang Réunion fusion

 

​​​FUSIOUN VUN DE GEMENGEN BOUS A WALDBREDIMUS -VIDÉO A PRÉSENTATIOUN

FUSION DES COMMUNES DE BOUS ET DE WALDBREDIMUS – VIDÉO ET  PRÉSENTATION

Fir d’Présentatioun an de Vidéo vun der Informatiounsversammlung vum 14ten Oktober 2021 ze kucken, klickt op déi Liens hei drënner.

Vous pouvez voir la présentation et la vidéo de la réunion d’information du 14 octobre 2021 en suivant les liens ci-dessous:

Vidéo:

Présentatioun:

 

Projet de fusion Bous-Waldbredimus

FIRWAT SOLLEN D’GEMENGEN BOUS A WALDBREDIMUS FUSIONNÉIEREN?

Léif Biergerinnen, léif Bierger,

Op d’Gemenge koumen an de leschte Joren ëmmer méi an och méi komplex Aufgaben duer, déi mat den existente Moyene schwéier ëm ze setzen sinn. Ënnert anerem dowéinst, gëtt scho méi laang driwwer nogeduecht op d’Zesummeleë vu Verwaltungen an techneschen Déngschter dem Bierger an Zukunft e bessere Service bréngt. Zemools méi kleng Gemengen si staark limitéiert wat d’Réalisatioun vu Projeten ugeet, sief et finanziell oder personaltechnesch. Duerch eng Fusioun kënnen Infrastrukturen zesumme geluecht, ausgebaut a besser benotzt gi fir de Bierger an och de Veräiner e gréissere Spillraum ze erméiglechen. Op politeschem Niveau huet eng gréisser Gemeng natierlech och méi Gewiicht a kann iwwergeuerdent Zieler besser duerchsetzen.

Am Kader vun de Virbereedungsaarbechten vun enger Fusioun tëschent eisen zwou Gemenge Bous a Waldbriedemes ass iwwert dat lescht Joer eng ëmfaassend Bestandsopnam an Analyse vun dem Gemengefonctionnement an alle Beräicher gemaach ginn, ënner anerem Bildung an Accueil, Kultur, Sport, Verwaltung, Gemengefinanzen. Och den Impakt vun der demographescher Entwécklung gouf evaluéiert. Op Basis vun dëser Bestandsopnam ass dunn eng Stäerkten- a Schwächenanalyse  vun den zwou Gemengen opgestallt ginn a verschidden Entwécklungsszenarie sinn duerchgespillt ginn. D’Resultat vun dësem Exercice ass dat béid Gemenge mat hire Bierger an engem grousse Moos vun enger Gemengefusioun géife profitéieren.

Aus all den gewonnenen Erkenntnisser ass vun de Schäfferéit ee Masterplang fir eng zukünfteg Fusiounsgemeng ausgeschafft ginn. Dëse Masterplang gëtt zesumme mat de Gemengeréit komplettéiert, dëst fir eng gemeinsam Perspektiv fir déi zukunftëg Fusiounsgemeng ze kréien.

D’Bierger an d’Biergerinnen vun eisen zwou Gemengen waerten an engem Referendum iwwert déi geplangten Fusioun ofstëmmen. Dofir fannen deemnächst eng Rei Infoaktiounen statt, wou Dir d’Méiglechkeet hutt är Froen ze stellen an och konkret Virschléi maachen kënnt. Dëst waert de Gemengeréit hëllefen d’Fusioun mam Bierger an a séngem Interessi ze plangen.

Ët kënnt deemno eng spannend an interessant Zait op eis duer a mir freeën eis, mat Iech dëse Wee an d’Zukunft ze goen.

De Gemengerot

            ______________________________________________________________________________

 

​POURQUOI FUSIONNER LES COMMUNES DE BOUS ET DE WALDBREDIMUS?

Chères citoyennes, cher citoyens, 

Les communes sont actuellement confrontées à une multitude de tâches, dont la complexité ne cesse d’accroître. Il s’avère d’ores et déjà difficile de répondre à l’ensemble des exigences, ceci à la parfaite satisfaction des citoyens-clients. Ce phénomène est d’autant plus présent auprès de petites communes souvent limitées dans les moyens financiers et dans les ressources humaines. C’est dans cet esprit que nous réfléchissons depuis plusieurs années sur une collaboration de nos administrations et de nos services techniques dans l’intérêt d’améliorer et d’augmenter l’offre de services pour les habitants de nos communes. Une fusion permet de générer des synergies, d’associer les services et d’optimiser les infrastructures et leur exploitation, tout en générant des avantages pour les citoyens et associations. De même, une commune fusionnée dispose d’un pouvoir politique plus important lors de la réalisation de projets d’envergure.​

Dans le cadre des travaux préparatoires de la fusion projetée de nos communes, Bous et Waldbredimus, nous avons procédé en 2020 à l’établissement d’un inventaire et à une analyse des services communaux en fonction des différentes missions communales telles que l’enseignement et l’accueil, la culture, le sport, les administrations, les finances communales. De même, l’impact de l’évolution démographique dans les deux communes a été évalué. Partant de cet inventaire, les différents atouts et points faibles des deux communes ont été examinés et différents scénarios de développement ont été discutés. Cet exercice a permis de conclure que les deux communes et leurs citoyens profiteraient de manière substantielle d’une fusion des communes. Finalement, un 1ier plan directeur pour le développement de la nouvelle commune fusionnée a été établi.

Comme vous, les citoyens et citoyennes, serez consultés par voie de référendum sur le projet de fusion, le plan-directeur sera présenté au public sous peu. Vous disposez dés lors de la faculté de formuler vos questions, remarques et toutes autres réflexions. Ceci permettra aux responsables politiques de planifier l’avenir de la nouvelle commune tout en tenant compte des doléances des habitants.

Les prochaines semaines s’avèrent donc très passionnantes et nous nous réjouissons déjà d’emprunter avec vous la voie du futur.

Le conseil communal​

Dernière modification le 22.12.2021
Aller au contenu principal