Rapport du conseil communal du 26 janvier 2023

Rapport du conseil communal du 26 janvier 2023

Rapport du conseil communal du 26 janvier 2023 – Sitzungsbericht des Gemeinderates vom 26ten Januar 2023

 

 

Présences : Carlo Kütten bourgmestre
  Netty Simon-Kill échevine
Joé Beissel échevin
Jos Johanns conseiller
Pierre Braun conseiller
Antonio Da Costa Araujo conseiller
Bernd Zimmer conseiller
  Bernard Heinesch secrétaire
Absents et excusés: Patricia Gonzalez conseiller (non-excusée)

 

1) Affaires du personnel

a) Le conseil communal a procédé, à huis clos, à l’unanimité des membres présents à la nomination définitive de Mme Monica Brandao comme fonctionnaire dans la catégorie de traitement B1, sous-groupe administratif, avec effet au 01 février 2023.

b) Le conseil communal a procédé, à huis clos, à l’unanimité des membres présents à l’adaptation du salaire horaire brut d’une salariée communale.

 

c) Le conseil communal a procédé à l’unanimité des membres présents à la création d’un poste de salarié communal dans la carrière B tel qu’il est défini dans la convention collective des salariés de l’Etat, poste dont l’occupation est à pourvoir par voie de recrutement interne.

1) Personalangelegenheiten

a) Der Gemeinderat beschließt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder die Ernennung von Frau Monica Brandao zur Beamtin der Besoldungsgruppe B1 mit Wirkung zum 1. Februar 2023.

b) Der Gemeinderat beschließt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder die Anpassung des Bruttostundenlohns einer Gemeindeangestellten.

c) Der Gemeinderat beschließt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder die Schaffung einer Stelle für kommunale Bedienstete der Laufbahn B im Sinne des Kollektivvertrages für Staatsbedienstete, deren Besetzung durch eine interne Stellenausschreibung erfolgt.

2) Approbation du compte rendu de la séance du 15 décembre 2022

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2022.

2) Genehmigung des Sitzungsberichtes vom 15ten Dezember 2022

Der Bericht der Gemeinderatssitzung vom 15ten Dezember 2022 wurde mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder angenommen.

3) Déclarations de recettes

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents diverses déclarations de recette.

3) Einnahmeerklärungen

Der Gemeinderat genehmigt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder verschiedene Einnahmeerklärungen.

4) Droit de préemption

Le conseil communal a pris note qu’aucune demande relative à l’exercice du droit de préemption n’ait été adressée en temps utile au collège échevinal.

4) Vorkaufsrecht

Der Gemeinderat hat zur Kenntnis genommen, dass kein Antrag auf Ausübung des Vorkaufsrechts fristgerecht an das Schöffenkollegium übermittelt wurde.

5) Contrat de bail

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents un contrat de bail relatif à deux parcelles sises à Assel au lieu-dit « Séisswiss ».

5) Mietvertrag

Der Gemeinderat genehmigt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder einen Mietvertrag betreffend zwei Grundstücke gelegen in Assel – „Séisswiss“.

6) Compromis de vente

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents un compromis d’achat avec les consorts Beissel relatif à des terrains sis à Bous au lieu-dit « Am Zéimert » d’une superficie totale de 86,10 ares.

6) Kaufvertrag

Der Gemeinderat genehmigt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder einen Kaufvorvertrag mit den Konsorten Beissel betreffend Grundstücke in Bous – „Am Zéimert“ mit einer Gesamtfläche von 86,10 Ar.

7) Convention « B.I.R.K. »

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents une convention avec la « Beschäftegungs Initiativ Réimecher Kanton asbl (B.I.R.K.) » du 06 décembre 2022, convention laquelle prévoit la mise à disposition d’une équipe de 2 personnes pendant l’année 2023 et dont le budget prévisionnel s’élève à 20.000,00.- Euros.

7) „B.I.R.K.“ Abkommen

Der Gemeinderat genehmigt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder ein Abkommen mit der « Beschäftegungs Initiativ Réimecher Kanton asbl (B.I.R.K.) » vom 6ten Dezember 2022, welches die Bereitstellung eines Teams von 2 Personen im Laufe des Jahres 2023 vorsieht und dessen vorläufiges Budget 20.000,00,- Euro beträgt.

8) Pacte logement 2.0

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents la convention de mise en œuvre relative au Pacte logement 2.0 entre le collège échevinal et le Ministre du Logement du 20 décembre 2022.

8) Wohnungspakt 2.0

Der Gemeinderat genehmigt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder die Umsetzungsvereinbarung betreffend den Wohnungspakt 2.0 zwischen dem Schöffenkollegium und dem Minister für Wohnungsbau vom 20ten Dezember 2022.

9) Repas sur roues

Le conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents de prendre en charge les frais de location des plaques d’induction dans le cadre du service « Repas sur roues ».

9) Essen auf Rädern

Der Gemeinderat beschließt mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder die Miete der Induktionsplatten im Rahmen des Dienstes „Essen auf Rädern“ zu übernehmen.

10) Explications du collège échevinal

Le conseil communal a pris note des explications du collège échevinal relatives au chantier de la traversée de Bous et en particulier

– de la suppression des arrêts « Bous-Kapell » et « Bous-Kiirch » pour les lignes RGTR 424 et R01 pendant la période du 20 février 2023 au 03 mars 2023 pour cause des travaux de renouvellement de la canalisation dans la route de Remich à Bous.

– de la suppression des arrêts « Bous-Kapell » et « Bous-Kiirch » pour les lignes RGTR 411, 424, B04, D07, E08, H06, L04 et et R01 pendant la période du 06 mars 2023 au 03 juin 2023 pour cause des travaux de raccordements de réseaux dans la rue de Luxembourg entre la Montée des Vignes et la rue de Stadtbredimus. La commune de Bous organisera une navette pendant les jours ouvrables entre 06.30 heures et 08.30 heures assurant le trajet entre l’arrêt provisoire Bous – 50c, rue de Luxembourg et l’arrêt « Bous – Ënnert dem Pavé » en passant via Assel et Rolling.

10) Erklärungen durch den Schöffenrat

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis der Erklärungen des Schöffenrates betreffend die Baustelle in der „Rue de Luxembourg“ in Bous und insbesondere von

– der Streichung der Haltestellen « Bous-Kapell » und « Bous-Kiirch » für die Linien RGTR 424 und R01 im Zeitraum vom 20ten Februar 2023 bis 3ten März 2023 aufgrund der Erneuerung der Kanalisation in der „Rue de Remich“.

– der Streichung der Haltestellen «Bous-Kapell» und «Bous-Kiirch» für die Linien RGTR 411, 424, B04, D07, E08, H06, L04 und R01 im Zeitraum vom 6ten März 2023 bis zum 3ten Juni 2023 aufgrund von Netzanschlussarbeiten in der „Rue de Luxembourg“ Im Bereich zwischen der Montée des Vignes und der rue de Stadtbredimus. Die Gemeinde Bous organisiert werktags zwischen 06:30 und 08:30 Uhr ein Shuttle, welches die Fahrt zwischen der provisorischen Haltestelle Bous – 50c, rue de Luxembourg und der Haltestelle «Bous-Ënnert dem Pavé» über Assel und Rolling ermöglicht.

Fotosconcours

Fotosconcours

Reglement vum Fotosconcours

Liewensraum Bongert

 

– Eis Bongerten si méi ewéi d’Uebst, wat do un de Beem wiisst. E Bongert ass e Liewensraum fir eng ganz Rei Déieren a Planzen an domat en Hotspot vun der Biodiversitéit an eiser Kulturlandschaft. Dat sollen déi agereecht Fotoe weisen.

  • Zougelooss si bis zu 5 schwaarzwäiss oder faarweg Biller am Jpeg-Format op CD, mat gréisstméiglecher Opléisung. D’Biller sollen net manipuléiert sinn.
  • D’Nimm vun den Dateien mussen esou strukturéiert sinn :

Numm vum Fotograf _ Virnumm _ Titel vum Bild

        D’CD muss mam Numm a Virnumm vum Fotograf beschrëft sinn.

       E soll een e Blat derbäi leeë mat :

Numm, Virnumm, Adress, Telefonsnummer (Mailadress) ,    Gebuertsdatum  an enger Lëscht vun deenen op der CD gespäicherte Biller, mat der Plaz, wou  si opgeholl goufen.

  • Op d’Gewënner waarde schéi Präisser.
  • D’CD mat de Biller muss ee bis den Oktober 2022 op der Bousser Gemeng ofginn.
  • Weider Informatioune ginn et um Tel. 23 69 99 18.

Traversée de Bous

Traversée de Bous

Neigestaltung vum Duerfzentrum vu Bous

Den 3ten Februar 2022 gouf am Kader vun enger Biergerversammlung am Sport-a Kulturzenter d’Neigestaltung vun der „Rue de Luxembourg“ zu Bous vir gestallt. Dës Strooss gëtt zum Deel eng Zone 30 kmh an eng Zone „Shared Space“. Am Kader vun dësem Projet ginn och all d’Réseaux duerch Bous erneiert. De Projet, deen vum Architektenbüro FORM SOCIETY, dem Ingenieursbüro SCHROEDER & ASSOCIES an dem Lichtplaner TOBIAS LINK ausgeschafft ginn ass, gouf vum Gemengerot den 16ten Dezember 2021 gestëmmt, an waert d’Gemeng Bous 6.800.000.-€ kaschten. De Chantier, deen am Hierscht 2022 ugoen soll, waert 30 Méint daueren.

Dir fannt hei d’Présentatioun vum Bureau Schroeder & Associés esou wéi e Plang vum zukünftegen Aménagement.

Présentatioun_03022022_

Plang vum zukünftegen Aménagement

 

Réaménagement du Centre Bous

Lors d’une réunion d’information du 3 février 2022 au Centre sportif et culturel à Bous, le projet du réaménagement de la « Rue de Luxembourg » a été présenté au public. La traversée de Bous sera aménagée partiellement en zone 30 kmh et en zone de rencontre. Dans le cadre de ces travaux, l’ensemble des réseaux sera renouvelé. Le projet, élaboré par le bureau d’architectes FORM SOCIETY, le bureau d’ingénieurs SCHROEDER & ASSOCIES et le bureau TOBIAS LINK, spécialisé en éclairage public, a été approuvé par le conseil communal de Bous dans sa séance du 16 décembre 2021, et engendra des coûts à hauteur de 6.800.000.-€ à charge de la commune. Les travaux devront commencer en automne 2022, la durée prévisible du chantier est de 30 mois.

Vous trouvez ci-joint la présentation du bureau Schroeder & Associés ainsi qu’un plan de l’aménagement futur.

Présentation_03022022_

Plan vue globale

Aller au contenu principal