Jugendwave am Februar

Jugendwave am Februar

02.02 :  Yoga am Jugendwave 04.02 : Spëtzlen 05.02 : Jonker vs Erzéier 11.02 : Fajitas 16.02 : Boulderen    ...
Réunion conseil communal / Gemeinderatssitzung

Réunion conseil communal / Gemeinderatssitzung

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu, sous le régime COVID CHECK, le 27 janvier 2022  à 14.30h à la mairie ...
Invitatioun - Virstellung vum neien Duerfzentrum vu Bous

Invitatioun – Virstellung vum neien Duerfzentrum vu Bous

Léif Biergerinnen a Bierger; An de leschte puer Joer gouf um Projet „Neigestaltung vum Zentrum vu Bous“ geschafft. Nodeems déi ...
Référendum communal du 03 avril 2022 / Kommunales Referendum vom 3ten April 2022

Référendum communal du 03 avril 2022 / Kommunales Referendum vom 3ten April 2022

AVIS AU PUBLIC En vue du référendum du 03 avril 2022 relatif au projet de fusion des communes de Bous ...
Joer 2022

Joer 2022

De Schäfferot, de Gemengerot an d’Personal vun der Gemeng Bous wënschen Iech schéin Feierdeeg an e glécklecht Joer 2022. Virun allem ...
Nei Telefonsnummeren – Nouveaux numéros de téléphone

Nei Telefonsnummeren – Nouveaux numéros de téléphone

D’Gemeng Bous deelt Iech mat, dass seit dem 1ten Dezember 2021 eng nei Telefonszentral installéiert ass. Dir fannt di nei ...
Rapport du conseil communal du 25 novembre 2021

Rapport du conseil communal du 25 novembre 2021

Rapport du conseil communal du 25 novembre 2021 – Sitzungsbericht des Gemeinderates vom 25 November 2021 Présences : Carlo Kütten bourgmestre ...
RGTR- Changements à partir du 12/12/2021

RGTR- Changements à partir du 12/12/2021

Changements et adaptations de certaines lignes de bus à partir du 12/12/2021. RGTR ...
Rapport du conseil communal du 21 octobre 2021

Rapport du conseil communal du 21 octobre 2021

Rapport du conseil communal du 21 octobre 2021 - Sitzungsbericht des Gemeinderates vom 21 Oktober 2021 Présences : Carlo Kütten bourgmestre ...
Présentatioun Masterplang Réunion fusion

Présentatioun Masterplang Réunion fusion

FUSIOUN VUN DE GEMENGEN BOUS A WALDBREDIMUS -VIDÉO A PRÉSENTATIOUN FUSION DES COMMUNES DE BOUS ET DE WALDBREDIMUS - VIDÉO ET  PRÉSENTATION ...
Dernière modification le 10.04.2020
Aller au contenu principal